• حق بیمه چیست و چگونه محاسبه می شود؟
    • بر اساس ماده٢ قانون تامین اجتماعی ،حق بیمه عبارت است از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد که ٧% سهم بیمه شده ،٢٠% سهم کارفرما و ٣% بابت بیمه بیکاری که آین سهم کارفرما هست، محاسبه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.