• شرکتی در ثبت برخی از رویدادهای مالی، اشتباه سهوی کرده است و اطلاعات نادرست در چند ستون در اظهارنامه مالیاتی به ثبت رسیده است. چگونه برای رفع نقص باید اقدام کرد؟
    • براساس تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم، اگر به هر دلیلی، در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی ، اشتباهی رخ داده است، مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، می تواند نسبت به رفع اشتباهات اقدام کند و اسناد و مدارک اصلاحی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. ولی توجه کنید که تاریخ تسلیم اظهارنامه ، همان تاریخ ارائه اظهارنامه اول است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.