مفهوم برنامه ریزی در عملیات حسابرسی :

اولین مرحله از مراحل عملیات حسابرسی مرحله برنامه ریزی است.

برنامه ریزی در حسابرسی به معنای آن است که حسابرسان ابتدا به ساکن صاحبکار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای شروع رسیدگی ها به محل کار وی نمی روند.

برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی برای تعیین نوع و ماهیت، زمانبندی اجرا و حدود و روش های حسابرسی مربوط به هر حسابرسی.

هدف برنامه ریزی، انجام به موقع و اثربخش حسابرسی است.

مراحل برنامه ریزی حسابرسی به شرح زیر می باشد:

1) برنامه ریزی حسابرسی

2) کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی

3) ارزیابی سیستم کنترل داخلی

4) طراحی و اجرای آزمون کنترل ها

5) برآورد خطر کنترل (CR)

6) برآورد خطر عدم کشف (Cd)

7) طراحی و اجرای آزمون های محتوی

8) بررسی تکمیلی

9) گزارش حسابرس

نکته: در صورتی که ارزیابی سیستم کنترل داخلی (مرحله 3) غیر موثر باشد از انجام مرحله 4 یعنی طراحی و اجرای آزمون کنترل ها خودداری می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.